Algemene voorwaarden


Artikel I SWG Advocaten
De naam SWG Advocaten betekent zowel de burgerlijke maatschap, de maatschapsleden die daartoe behoren,respectievelijk de in de maatschap deelnemende beroepsvennootschappen, alsmede de in dienst van de maatschap zijnde advocaten, procureurs en overige medewerkers.

Artikel II Opdracht
Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de maatschap SWG Advocaten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de maatschap vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert. De toepassing van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. SWG Advocaten verbindt zich telkens de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op een wijze die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mag worden verwacht, zonder naar de opdrachtgever toe te garanderen dat het door de opdrachtgever gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel III Inschakeling derden
SWG Advocaten kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Artikel IV Honorarium en verschotten SWG Advocaten zal voor de door haar verrichte werkzaamheden het honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief, vermeerderd met een forfaitair percentage voor kantoorkosten van 5%, alsmede met BTW en met eventuele overige kosten. Het uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks,
aangepast. SWG Advocaten is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Alle facturen van SWG Advocaten dienen zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overtreding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd van 8% op jaarbasis, alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke kosten overeenkomend met de in de rechtspraktijk gangbare bedragen. Een overzicht van de tarieven en kosten is opgenomen op onze website www.swgadvocaten.nl en is aldaar te raadplegen.

Artikel V Derdengelden

Lid 1 Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Rosmalen. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Lid 2 SWG Advocaten is bevoegd om aan cliënt toekomende gelden, die SWG Advocaten onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen. Indien aan cliënt toebehorende gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden van SWG Advocaten en deze gelden aan cliënt dienen te worden betaald, geeft cliënt met het aangaan van de overeenkomst van opdracht toestemming aan SWG Advocaten om de Stichting Beheer Derdengelden op te dragen een met de openstaande declaraties corresponderend bedrag aan SWG Advocaten te betalen in mindering op die declaraties.

Artikel VI Aansprakelijkheid
SWG Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden. De aansprakelijkheid van SWG Advocaten is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert vermeerderd met het eigen risico. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 50.000,00. Op straffe van verval van zijn aanspraken zal de opdrachtgever de maatschap SWG Advocaten binnen drie maanden dienen te dagvaarden ten overstaan van de bevoegde burgerlijke rechter, nadat de opdrachtgever op de hoogte is dan wel had kunnen zijn van een schadevoorval. In iedere geval aanvaardt SWG Advocaten geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel VII Aansprakelijkheid derden
SWG Advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is.

Artikel VIII Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en SWG Advocaten en op alle werkzaamheden van SWG Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter behorende tot de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch. SWG Advocaten is met uitsluiting van de opdrachtgever evenwel bevoegd een andere rechter te adiëren.

Artikel IX Archivering
Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het eindigen van de werkzaamheden worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Ja, ik wil graag informatie!Replica Bags https://www.bragmybags.com/ https://www.replicabag.us/ replica bags https://www.dolabuybag.com/product-page/ysl-sunset-designer-luxury-handbags-replica https://www.dolabuybag.com/product-page/top-grain-leather-herme-s-birkins-bag-replica https://www.dolabuybag.com/product-page/celin-e-aaa-quality-messenger-carriage-triomphe-bags-for-women https://www.dolabuybag.com/product-page/prad-a-hobo-shoulder-bags-replica https://www.dolabuybag.com/product-page/fashion-brand-bag-birkin-1-1-dupe-original-designer https://www.bagssupersite.com/ replica bags https://www.worldofprada.com/ replica bags https://www.pradasg.com/ replica bags https://www.replicawests.com/ replica bags

http://advisor.wmtransfer.com/SiteDetails.aspx?url=https://www.linaybags.com

http://www.dotdata.ct.gov/media/mainpsa.aspx?url=https://www.linaybags.com

http://images.google.com.ec/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.ee/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.gh/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.co.ma/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://edu.glogster.com/library/proxy?url=https://www.linaybags.com

http://fishbiz.seagrant.uaf.edu/click-thru.html?url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.lu/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://extras.seattlepi.com/redirect.php?url=https://www.linaybags.com

http://feeds.hanselman.com/~/t/0/0/scotthanselman/~linaybags.com

https://maps.google.ae/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://www.kaskus.co.id/redirect?url=https://www.linaybags.com

http://mywords.cle.ust.hk/resources/dictionary_loading.php?link=https://www.linaybags.com

https://maps.google.lv/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://xat.com/web_gear/chat/linkvalidator.php?link=https://www.linaybags.com

http://images.google.lk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.hr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.uy/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.pr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://gleam.io/zyxKd-INoWr2EMzH?l=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.do/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?url=https://www.linaybags.com

https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.mixcloud.com/kenzy90/

https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://plus.google.com/url?q=https://www.linaybags.com

http://plus.google.com/url?q=https://www.linaybags.com

http://t.me/iv?url=https://www.linaybags.com

http://t.me/iv?url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.de/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.es/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://m.ok.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https://www.linaybags.com

http://images.google.com.br/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://legal.un.org/docs/doc_top.asp?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_13.pd&Lang=Ef&referer=https://www.linaybags.com

http://images.google.co.uk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.fr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://cr.naver.com/redirect-notification?u=https://www.linaybags.com

https://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.ca/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.nl/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://bares.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.cz/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://ipv4.google.com/url?q=https://www.linaybags.com

https://maps.google.com.mx/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://sound2sense.archiveweb.mus.cam.ac.uk/?URL=https://www.linaybags.com

http://optimize.viglink.com/page/pmv?url=https://www.linaybags.com

http://blogs.rtve.es/libs/getfirma_footer_prod.php?blogurl=https://www.linaybags.com

http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=9BB77FDA801248A5AD23FDBDD5922800&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.pl/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.ru/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.it/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://trello.com/add-card?source=mode=popup&name=click+here&desc=https://www.linaybags.com

https://cse.google.co.id/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.tw/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.com.ua/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.au/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://www.linaybags.com

http://s5.histats.com/stats/r.php?869637&100&47794&urlr=&linaybags.com

http://images.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https://www.linaybags.com

https://www.google.ch/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.ro/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://es.chaturbate.com/external_link/?url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.be/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.gr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://justpaste.it/redirect/172fy/https://www.linaybags.com

http://dgi.mos.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.linaybags.com

https://www.google.cl/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.ie/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.co.kr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.ph/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://accounts.cancer.org/login?redirectURL=https://www.linaybags.com&theme=RFL

http://fcaw.library.umass.edu/goto/https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.vn/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_value=1&url=https://www.linaybags.com

https://community.acer.com/en/home/leaving/replica-handbagss

https://cse.google.dk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.hu/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.tr/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.fi/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.pt/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.com.co/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://tvtropes.org/pmwiki/no_outbounds.php?o=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.sg/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://branch.app.link/?$deeplink_path=article/jan/123&$fallback_url=https://www.linaybags.com

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=130831&s2=1&p=armee-de-terre&clic=a&type=click&url=https://www.linaybags.com&rdt=on

http://images.google.com.my/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.co.za/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.bg/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://guru.sanook.com/?URL=https://www.linaybags.com

https://www.google.com.eg/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://images.google.at/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.co.nz/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.by/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://contacts.google.com/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.hk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://old.post-gazette.com/pets/redir.asp?url=https://www.linaybags.com

http://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://www.linaybags.com

https://cse.google.com.pe/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://maps.google.co.il/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

http://translate.itsc.cuhk.edu.hk/gb/linaybags.com

https://www.google.sk/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com

https://www.google.si/url?sa=t&url=https://www.linaybags.com